Warning: Declaration of Walker_Nav_Menu_Dropdown::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = NULL) in /home/customer/www/holidayrentals-provence.com/public_html/wp-content/themes/holidayprovence/functions.php on line 1512

Warning: Declaration of Walker_Nav_Menu_Dropdown::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = NULL) in /home/customer/www/holidayrentals-provence.com/public_html/wp-content/themes/holidayprovence/functions.php on line 1516

Warning: Declaration of Walker_Nav_Menu_Dropdown::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL, $id = 0) in /home/customer/www/holidayrentals-provence.com/public_html/wp-content/themes/holidayprovence/functions.php on line 1520

Warning: Declaration of Walker_Nav_Menu_Dropdown::end_el(&$output, $item, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL) in /home/customer/www/holidayrentals-provence.com/public_html/wp-content/themes/holidayprovence/functions.php on line 1541

Warning: Declaration of Carbon::setTime($hour, $minute, $second = 0) should be compatible with DateTime::setTime($hour, $minute, $second = NULL, $microseconds = NULL) in /home/customer/www/holidayrentals-provence.com/public_html/wp-content/themes/holidayprovence/framework/external/Carbon/Carbon.class.php on line 233

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /home/customer/www/holidayrentals-provence.com/public_html/wp-content/themes/holidayprovence/functions.php on line 1566
Algemene voorwaarden - Holiday Rentals ProvenceHoliday Rentals Provence
FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 De algemene voorwaarden

 1. HRP is een verzamelplaats van kleine ondernemingen met dezelfde visie. Zij gebruiken dezelfde werkwijze en zullen derhalve ook gelijksoortige algemene voorwaarden hanteren.
 2. Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die een huurovereenkomst aangaat m.b.t. een vakantiewoning uit het aanbod van een HRP collega. De huurder kan enkel een persoon zijn die de capaciteit heeft een juridisch bindende overeenkomst aan te gaan, en dient, ingeval het een natuurlijke persoon betreft, minstens 18 jaar oud te zijn.
 3. Eigenaar: de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van de vakantiewoning, alsook de vertegenwoordiger ter plaatse.

 

ARTIKEL 2 Reservering en betaling

 1. Een verzoek tot reservering van een bepaalde woning moet zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigd worden.
 2. De huurder is gehouden het voorschot van 25% te betalen binnen de 7 dagen volgend op het totstandkomen van het contract. Voor boekingen afgesloten minder dan 8 weken voor de datum van aankomst is de totale huursom onmiddellijk verschuldigd.
 3. Indien het voorschot niet wordt ontvangen binnen deze termijn, zal het contract van rechtswege als ontbonden worden beschouwd en zal de HRP collega het recht hebben om de vakantiewoning voor de betrokken periode opnieuw te huur te stellen.
 4. Een reservering is van kracht zodra de resterende som op de rekening van HRP collega is bijgeschreven en dit ten laatste 8 weken voor aankomst. Op de reservering zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Huurder verklaart om de verschuldigde bedragen ter zake van huur te betalen via bankoverschrijving.

 

ARTIKEL 3  Gegevens van het huurobject

 1. De huurder verklaart dat hij kennis heeft genomen van de nodige informatie over het huurobject. Een volledige beschrijving van het huurobject is beschikbaar op onze website: www.holidayrentals-provence.com en/of op de website die door de HRP collega wordt gebruikt voor de acquisition van huurders. De voorwaarden voor de huur en andere details gerelateerd aan deze huur staan vermeld in de huurovereenkomst die met deze algemene voorwaarden onverbrekelijk zijn verbonden.

ARTIKEL 4  Verplichtingen van HRP

De verplichtingen van HRP jegens huurder zijn als volgt:

 1. Ontvangst van de huurder bij aankomst op een van de ontvangstlocaties van HRP(zo mogelijk) dicht bij het huurobject. Bij deze ontvangst zal HRP aan huurder de sleutels van het huurobject overhandigen en een routebeschrijving meegeven.
 2. Indien overeengekomen in de huurovereenkomst, wordt aan huurder linnengoed ter beschikking gesteld.
 3. Huurder wordt verbaal nogmaals gewezen op het tijdstip van vertrek met het oog op de verplichte eenmalige eindschoonmaak. Met huurder worden specifieke wensen en/of additionele zaken zoals opgenomen in het contract en/of huisreglement, in het kort nog doorgesproken.
 4. Bij vertrek van huurder na afloop van de reserveringsperiode, zal HRP – met inachtneming van hetgeen hieronder is bepaald in artikel 7 – de borgsom restitueren per bankoverschrijving.
 5. HRP zal zich tot het uiterste inspannen om bij technische storingen tijdens het verblijf van huurders reparatie of vervanging van apparatuur op de kortst mogelijke termijn te realiseren.

 

ARTIKEL 5  Verplichtingen van de huurder

 1. Het contract geeft huurder uitsluitend recht op bezetting van het huurobject gedurende de periode van reservering. Huurder erkent met ondertekening de aard van het contract van korte duur en verklaart om bij de afloop van de reserveringsdatum het huurobject leeg op te leveren (met uitzondering van inventaris van eigenaar). Huurder heeft geen enkel ander recht op het huurobject dan dit tijdelijk te bewonen voor de overeengekomen periode.
 2. Het aantal personen zoals overeengekomen in het huur contract dat in het huurobject zal verblijven mag niet worden overschreden. Alleen de gecontracteerde personen mogen in het huurobject of op enig ander perceel gelegen op het terrein verblijven.
 3. Huurder zal HRP onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele schade aan het huurobject of toebehoren ontstaan door toedoen of nalatigheid van de kant van huurder.
 4. Huurder verklaart het huurobject met toebehoren als een goed huisvader te bewonen en te beheren en de privacy en rust van eigenaren (en/of andere huurders) van omliggende percelen te zullen respecteren.
 5. Teneinde de noodzakelijke reparaties te kunnen uitvoeren ofwel met het oog op het regelen van huishoudelijke zaken, zal huurder HRP en/of de eigenaar te alle tijden toegang verlenen tot het terrein en het huurobject.
 6. Huurder verplicht zich het huurobject schoon op te leveren, in ieder geval in de staat waarin hij het bij aanvang van de huurperiode heeft aangetroffen. Huurder verplicht zich eveneens om de meubels en overige zaken die hij aantreft in het huurobject in dezelfde staat van reinheid op te leveren (met uitzondering van het linnengoed) en op dezelfde plaats te laten staan, als waar deze stonden bij aankomst.
 7. Huurder accepteert de verplichting van eenmalige eindschoonmaak en accepteert de kosten hiervoor zoals vermeld in de huurovereenkomst.
 8. De huurder verklaart de eventueel aanwezige internetverbinding niet te gebruiken voor het reproduceren van culturele auteursrechtelijk beschermde werken of het raadplegen van illegale informatie op het internet . De huurder is er van bewust dat dit een strafbaar feit is en in geval van overtreding, de boete kan oplopen tot 1.500 euro per maand en onderbreking van de toegang tot internet. De huurder gaat akkoord met alle maatregelen die nodig worden geacht om het frauduleuze of illegaal gebruik van het internet te voorkomen tijdens zijn verblijf te nemen. De huurder erkent zijn verantwoordelijkheid voor alle schade voor de eigenaar die voortvloeit uit frauduleus gebruik van het internet tijdens de huurperiode.
 9. In de huizen van HRP mag niet gerookt worden. Buitenshuis is roken toegestaan maar de huurder zal er zorg voor dragon dat alle sigarettenpeuken worden verwijderd. In beboste gebieden wordt roken sterk afgeraden.

 

ARTIKEL 6  Annulering

Annulering door huurder

Berichtgeving van annulering geschiedt per aangetekend schrijven aan het adres van HRP collega.

 • In geval van annulering kan huurder reeds betaalde huurgelden terugvorderen onder aftrek van een inhouding waarvan de hoogte correspondeert met de datum van annulering. De percentages die worden ingehouden op restitutie zijn als volgt :
  – annulering 90 dagen en meer voor aankomstdatum 10 % van de totale huursom
  – vanaf 89 dagen tot en met 30 dagen voor aankomstdatum 25 % van de totale huursom
  – vanaf 29 dagen tot en met 8 dagen voor aankomstdatum 75 % van de totale huursom
  – vanaf 7 dagen en minder voor aankomstdatum 100 % van de totale huursom.

Annulering door eigenaar

 • Indien, volgend op een reservering door huurder, de eigenaar de beschikbaarheid van het huurobject annuleert minder dan 6 maanden voor de geplande aankomst van de huurder, dan zal de totaal door huurder betaalde huursom integraal aan huurder worden terugbetaald, tenzij HRP een alternatief huurobject voor huurder vindt voor dezelfde periode gelijkwaardig is aan het primair gehuurde qua comfort, omgeving en prijsniveau. Dit gebeurt steeds in overleg met de huurder.

 

ARTIKEL 7 Borgsom

 1. De borgsom zal per bankoverschrijving worden voldaan aan HRPcollega. Deze draagt er zorg voor dat dit bedrag op een aparte derden rekening wordt gestort. Bij huurobjecten waar de eigenaar zelf de huurder ter plaatse ontvangt, zal de borg contant bij aankomst voldaan dienen te worden.
 2. De borgsom zal na vertrek door HRP worden teruggestort aan huurder na akkoordbevinding van de staat van het opgeleverde door HRP of eigenaar. Dit akkoord zal door HRP of eigenaar worden gegeven binnen een termijn van tien dagen na vertrek. Indien eigenaar geen akkoord geeft binnen deze termijn en er is niets anders overeengekomen met huurder, dan gaat HRP er van uit dat de eigenaar met restitutie van de borgsom akkoord gaat.
 3. Bij schade, geconstateerd bij of na vertrek van huurder die naar schatting hoger is dan de borgsom, zal er een rapport worden opgemaakt door eigenaar of een in te schakelen expert. Na kennisneming van dit rapport stelt HRP de huurder op de hoogte van het bedrag wat gemoeid is met reparatie of vervanging van de beschadigde-ofwel verlorengeraakte goederen met bijsluiting van het schaderapport. Huurder is gehouden deze schade te vergoeden. Bij schade geconstateerd bij of na vertrek van huurder die naar schatting minder of gelijk aan de borgsom is, wordt dit bedrag in overleg met de eigenaar direct verrekend met de borg.
 4. Indien huurder schade en/of verlies niet tijdig aan HRP meldt en zaken moeten worden hersteld of vervangen op zaterdag, zal naast de gemaakte herstel- of vervangingskosten, door HRP ook een onkostenvergoeding van € 25,00 per uur voor werkuren of verplaatsingskosten in rekening worden gebracht.
 5. Huurder stemt ermee in dat, in geval van schade aan het huurobject of toebehoren, toegebracht door handelen of nalaten van huurder gedurende zijn verblijf in het huurobject, de gehele borgsom geblokkeerd zal worden. In het geval deze som niet toereikend is voor vergoeding van de totale schade zoals vermeld in het schaderapport, zal huurder het overige bedrag noodzakelijk voor herstel en/of vervanging na schriftelijke kennisgeving door HRP en/of eigenaar binnen een termijn van tien dagen na dagtekening van deze kennisgeving overmaken aan eigenaar op het daarbij aangegeven rekeningnummer.
 6. Een inhouding op de borgsom is eveneens geoorloofd indien huurder het huurobject niet binnen de afgesproken termijn leeg oplevert ofwel bij het niet nakomen door huurder van zijn overige verplichtingen voortvloeiend uit het contract. Inhouding van de borgsom ontslaat huurder niet van een plicht tot overige schadevergoeding die eigenaar ter zake van het niet tijdig leeg opleveren door huurder, van huurder kan vorderen.
 7. Huurder stemt er mee in dat HRP niet aansprakelijk gesteld kan worden voor inhouding van de borgsom en/of overige vorderingen die eigenaar jegens huurder ter zake van schade of het niet leeg opleveren meent te hebben. De beslissing over inhouding van de borgsom alsmede over eventuele overige vergoeding(en) ligt bij de eigenaar, maar de afwikkeling hiervan in relatie tot de huurder kan door de eigenaar aan HRP worden gedelegeerd.

 

ARTIKEL 8 Conformiteit, wijzigingen aan of bij het huurobject, storingen, ongevallen en gebruik zwembad.

 1. Conformiteit. De beschrijving van het huurobject in documentatie en of op de internetsite van HRP moet conform de realiteit zijn en zijn geaccordeerd door de eigenaar. HRP en eigenaar zullen zich tot het uiterste inspannen om er voor zorg te dragen dat informatie aangaande het huurobject met toebehoren, de ligging van het huurobject, evenals de beschrijving van het aanwezige meubilair, zo compleet mogelijk is.
 2. Non conformiteit. Huurder zal HRP binnen 24 uur na ingang van de huurperiode informeren indien de staat van onderhoud van het huurobject en/of het terrein en/of de inrichting , naar zijn idee niet conform is met de beschrijving. Eigenaar en HRP zullen zich aansluitend inspannen om hiervoor een passende oplossing te vinden.
 3. In het denkbeeldige geval dat er zich -ondanks alle voorzorgsmaatregelen -toch wijzigingen voordoen aan, of bij het huurobject, alvorens huurder dit betrekt, dan zal HRP huurder hier onverwijld van op de hoogte stellen.
 4. Eigenaar kan echter nimmer door huurder aansprakelijk worden gesteld voor een mogelijke vermindering van huurgenot door wijzigingen aan, of om het huurobject die zijn ontstaan na publicatie van het huurobject maar die niet te wijten zijn aan zijn toedoen of nalaten.
 5. Storingen. Eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elektriciteitsstoringen, mankementen aan toevoer van gas of water of storingen aan elektrische apparatuur die niet direct te wijten zijn aan zijn toedoen of zijn nalatigheid.
 6. Ongevallen en gebruik zwembad. Eigenaar accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele ongevallen/ongelukken in of rondom het huurobject tenzij blessures aan personen of het overlijden van personen rechtstreeks te wijten is aan zijn nalatigheid. Eigenaar sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit ter zake van een ongeval door gebruik van of bij toegang tot het zwembad, behalve voor zover een dergelijk ongeluk te wijten is aan het niet in acht nemen door eigenaar van de geldende voorschriften voor veiligheid en toegang tot zwembaden .

 

ARTIKEL 9 Slotbepalingen

 1. Het contract en de algemene voorwaarden behorende bij het contract, zijn opgesteld en zullen geïnterpreteerd worden naar de regels van internationaal privaatrecht.
 2. Enige bepaling uit het contract die niet van toepassing wordt verklaard, zal worden beschouwd als niet geschreven. Partijen komen overeen dat, bij annulering van enige bepaling van het contract, de overige bepalingen van het contract van kracht blijven.
 3. Het contract, inclusief de getekende bijlagen, omvat alle bestaande afspraken tussen HRP en huurder en vervangt ieder ander contract verbaal of schriftelijk evenals iedere (vorm van) correspondentie tussen HRP en huurder over huur en verhuur van het huurobject en de daaraan gerelateerde zaken.
 4. De huurder verklaart bij schriftelijk (post of e-mail) akkoord op het huurcontract de condities voor huur te hebben gelezen en deze te accepteren. Het bevestigen van de huurovereenkomst en bijbehorende algemene voorwaarden per mail is rechtsgeldig.
© Holiday Rentals Provence 2021 - website by Abitee